חדש!! SMEC MCV 400

Specifications

X Travel            770mm

 Y Travel            430mm

Z Travel            510mm

Table size         920mmX460mm

Spindle Taper   BT 40

Spindle Speed  12,000 rpm   Direct drive

Magazine        Capacity  30

                                    MCV  400       BT40-30MG/12R/11-15KW

"10.4 & FANUC -0iM(P2) P2 : Data Server & AICC 2 

                                           CRT standard package

      1. Full Splash guard

       2. Coolant tank

     3. Machine installation parts

     4. Standard tool and tool box

     5. Friction oil self-oiling system

     6. Work lamp

     7. Call light (3 color)

     8. Rigid tapping

     9. Spindle override

OIL COOLER package more than12,000 RPM

Lift up Chip Conveyor Hinge type (Side)  

3 MPG Ass,y                       

Auto Power Off